اعضای ستاد

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

پست سازمانی

سمت در ستاد

1

دکتر علی محمدیان

ریاست دانشگاه

رئیس ستاد

2

حجت الاسلام حمید واحدی زاده

مسئول نهاد رهبری دانشگاه

دبیر ستاد

3 دکتر عبداله مهدوی

هیئت علمی دانشگاه

و دبیر هم اندیشی اساتید

عضو ستاد
4

دکتر داود ادهم

معاون توسعه منابع انسانی

عضو ستاد

5

دکتر بهروز دادخواه

معاون فرهنگی دانشجویی

عضو ستاد

6

آقای محمد ذاکر توسلی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

عضو ستاد

7

آقای قاسمعلی نظافت

مدیر حراست

عضو ستاد

8

آقای انوشیروان صدیق

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی

عضو ستاد

9

فردین اسدیان

 

دانشجو

عضو ستاد