ندای اذان

 

 

 

در این بخش شما می توانید با کلیک بر روی اسامی موذنان، فایل صوتی اذان مربوط به هر موذن را دانلود کنید.

 

 

  مرحوم موذن زاده اردبیلی       عباس سلیمی

 

  مرحوم سلیم موذن زاده         عبدالحسن محمدپور

  قاسم رضیعی                    کریم منصوری

  حسن رضائیان                    محمد آقاتی

  حسین صبحدل                   محمد طوخی

  حسین کرمی                محمد عبدالوهاب طنطاوی

  حسینعلی شریف                محمد غفاری

  راغب مصطفی غلوش             محمد حسین سبزعلی

  سیدمحسن خدام حسینى               محمدحسین سعیدیان

  مرتضی سادات فاطمی               روح الله کاظم زاده (انتظار)

 

صوت اذان بقیه موذنین به تدریج اضافه خواهد شد.